Quy trình tạm dừng/thôi học gồm 04 bước như sau:

Bước 1: SV nộp yêu cầu trực tuyến (mẫu theo Biểu mẫu 1, 2) cho email phụ trách học vụ của Khoa (danh sách email/tài khoản phần mềm Student theo Phụ lục 1).
Lưu ý: Các đơn vị chỉ xử lý khi SV gửi yêu cầu bằng email do trường cấp để xác thực chính xác SV có nguyện vọng được xử lý học vụ.

Trường đã ra Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính qui như trong văn bản đính kèm. Quy định được áp dụng từ học kỳ 1, năm học 2021-2022. Quy định này qui định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được đào tạo đại học hệ chính qui bao gồm:

  • Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm
  • Phân loại và qui trình đánh giá
  • Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả
  • Tổ chức thực hiện

Mọi thông tin tin tiết xem trong file đính kèm.

Thường các học kỳ Nhà trường sẽ cho giảng viên sử dụng trợ giảng phụ giúp cho việc giảng dạy của mình. Và đây là Qui định về trợ lý giảng dạy (file).

Đối với trợ lý giảng dạy là sinh viên năm 2,3,4 điểm trung bình tích lũy của các năm học tính đến thời điểm làm trợ lý giảng dạy phải đạt từ 6,5 điểm trở lên, điểm trung bình tích lũy của học phần được mời làm trợ giảng phải đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện TA của trường đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ gồm có: 

Qui định về công nhận đạt chuẩn C1 của sinh viên khoa Ngoại ngữ

Kể từ đợt xét tốt nghiệp tháng 9 năm 2020 những trường hợp được được qui định trong bản Qui định được đạt chuẩn C1 và được xét tốt nghiệp sau khi có đầy đủ các điều kiện tốt nghiệp. 

Trong bản Qui định có ghi rõ về đơn vị tổ chức thi, thời điểm tổ chức thi và cả kết quả thi được chấp nhận là đạt C1.

Thời gian có hiệu lực là từ ngày 22/9/2020