CHƯƠNG TRÌNH BIÊN PHIÊN DỊCH

Chương trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật đào tạo ra những cử nhân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và phẩm chất đạo đức tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động biên phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hệ thống kiến thức về ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và thuật ngữ để chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong các lĩnh vực kỹ thuật. Người hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thu thập, phân tích và sàng lọc thông tin cũng như ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn hoạt động biên phiên dịch.

CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM ANH

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật có mục tiêu phát triển người học cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn lẫn ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình đào tạo giáo viên Anh văn Kỹ thuật được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các trường nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và ở các cơ sở đào tạo khác. Chương trình giúp cho người học phát triển toàn diện với các kỹ năng chuyên môn, sư phạm, cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong môi trường giảng dạy tiếng Anh ở các bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Chương trình Tiếng Anh Thương mại trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, hệ thống kiến thức về ngành Tiếng Anh Thương mại và kỹ năng nghề nghiệp. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và kiến thức cần thiết về thương mại để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động thương mại tại các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt nam và quốc tế.