TS. Đặng Tấn Tín

Trưởng Khoa
Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
Phone: +84 8 3722 1223 (8251)
Cell: + 84 909 222 504
Office: A1-401
Web: VietCALL.org