Tên Môn học

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC

Mã Môn học

DLNN230238

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

3

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

3

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế cho sinh viên chuyên Anh năm thứ hai ở bậc đại học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa; những tri thức nền tảng về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng; từ đó sinh viên có thể chủ động vận dụng để hiểu thêm về ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ 2 trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Bên cạnh đó, học phần này còn giúp hỗ trợ cho sinh viên hình thành và rèn luyện một số kĩ năng học tập tích cực như: kĩ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, kĩ năng thuyết trình trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm.

Mục tiêu

 

Mục tiêu

Mô tả

G1

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất của ngôn ngữ loài người; về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa

G2

Cung cấp những tri thức nền tảng về Ngữ pháp, Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ nghĩa, Ngữ dụng

G3

Sinh viên có thể vận dụng để hiểu thêm về ngôn ngữ mẹ đẻ và ngoại ngữ chuyên ngành, ngoại ngữ 2 trong quá trình học tập và nghiên cứu

G4

Hỗ trợ cho sinh viên hình thành và rèn luyện một số kĩ năng học tập tích cực như: kĩ năng tìm kiếm tài liệu tham khảo, kĩ năng thuyết trình trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm.

Chuẩn Đầu ra

 

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1

G1.1

Giải thích được các thuật ngữ cơ bản về ngôn ngữ

G1.2

Giải thích được bản chất, chức năng của ngôn ngữ nói chung

G1.3

Trình bày được nguồn gốc, lịch sử phát triển của ngôn ngữ nhân loại

G1.4

Hiểu về cấu tạo của hệ thống ngôn ngữ; Mô tả được các đặc điểm nhận dạng của các yếu tố cơ bản trong hệ thống ngôn ngữ

G1.5

Phân biệt được đặc trưng của các yếu tố cấu thành ngôn ngữ

 G2

 

G2.1

Thành thạo trong việc thiết kế và sử dụng Power point

G2.2

Có kĩ năng tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước đám đông

G2.3

Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm khi thiết kế bài giảng Power point, thiết kế các dạng trò chơi tìm hiểu kiến thức, thi đố và bài kiểm tra

G3

 

G3.1

Có ý thức chủ động và tích cực vận dụng ngôn ngữ một cách đúng đắn, hiệu quả hơn

G3.2

Có thái độ ứng xử tích cực  trong quá trình học tập và làm việc

G3.3

Tăng cường niềm yêu thích đối với ngành ngôn ngữ học nói chung và tiếng Anh chuyên ngành

Tài liệu

Sách, giáo trình chính: 
+ Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết, 2007, Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục

Sách tham khảo:
+ Bùi Mạnh Hùng, Dẫn luận ngôn ngữ học, (Phần đại cương), NXB Đại học Sư phạm
+ Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, 1993, Ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục
+ Đoàn Thiện Thuật, 2003, Ngữ âm tiếng Việt, NXB Giáo dục
+ John Lyons, 1997, Nhập môn ngôn ngữ học lý thuyết, NXB Giáo dục

Kiểm tra & Đánh giá

Đánh giá quá trình: 50%  bao gồm:
+ Tham dự lớp: 10%
+ Thuyết trình nhóm: 20%
+ Kiểm tra quá trình: 20%

Thi cuối học kỳ: 50%    (Sinh viên làm tiểu luận, không tổ chức thi cuối kì)