Tên Môn học

NGỮ ÂM HỌC VÀ ÂM VỊ HỌC TIẾNG ANH

Mã Môn học

PHON120136

Số tín chỉ

2

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

2

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

3

Giới thiệu

Học phần cung cấp cho người học hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh, hệ thống phiên âm quốc tế IPA; giúp sinh viên phân biệt được sự khác nhau giữa cách viết, ngữ âm và âm vị của tiếng Anh và tiếng Mỹ. Đồng thời, học phần cung cấp cho người học kiến thức và bài tập về trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu. Kết thúc học phần người học có khả năng phát âm đúng các âm, từ, các câu, các mẫu hội thoại ngắn và sử dụng ngữ điệu theo chuẩn của người Anh.

Mục tiêu

Mục tiêu

 Mô tả mục tiêu

G1

Kiến thức lý thuyết cơ bản về hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh

và hệ thống phiên âm quốc tế IPA

G2

Khả năng mô tả và phân loại âm ; phân tích cấu trúc âm tiết ; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết; phân tích cấu trúc và chức năng của trọng âm và của ngữ điệu

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình

 

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1

Hiểu được những kiến thức lý thuyết cơ bản về hệ thống ngữ âm và âm vị tiếng Anh và hệ thống phiên âm quốc tế IPA
Nhận biết các vấn đề phát âm thường gặp ở người học
Trình bày những vấn đề cốt yếu liên quan đến ngữ âm

G2

Mô tả âm, vai trò và các qui luật biến đổi của âm vị trong ngôn ngữ, trọng âm, ngữ điệu; mô tả sự phân bố của các loại âm vị trong cấu trúc âm tiết; mô tả các loại ngữ âm trong tiếng Anh như nguyên âm, phụ âm theo các tiêu chuẩn cản khí, độ vang âm, cách cấu âm; các loại âm vị: đoạn tính / siêu đoạn tính; mô tả các hiện tượng ngữ âm trong tiếng Anh gồm có trọng âm, ngữ điệu, âm thinh, đồng hoá, mất âm, nối âm, nhịp điệu
Phân tích cấu trúc âm tiết; các hiện tượng ngữ âm trong tiếng Anh; cấu trúc đơn vị trọng âm; chức năng của trọng âm và của ngữ điệu; dẫn nhập phân tích ngôn ngữ nói
Phân biệt được sự khác nhau giữa chữ viết / ngữ âm / âm vị; giữa giọng Anh chuẩn và các giọng vùng miền khác; giữa tiếng Anh và tiếng Mỹ
Giải quyết các vấn đề phát âm thường gặp ở người học, có chú ý nhấn mạnh về các vấn đề của người Việt Nam học tiếng Anh
Vẽ được s
ơ đồ của các cơ quan phát âm
Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu
Lựa chọn và sử dụng cách phát âm phù hợp với cấu tạo cơ quan phát  âm của từng người
Phát triển khả năng phát âm tiếng Anh đúng và tự nhiên
Th
hiện sự tự tin trong phát âm Tiếng Anh

G3

Làm việc trong các nhóm đ thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến ngữ âm, âm vị học Tiếng Anh
Thuyết trình lưu loát, thuyết phục một vấn đề liên quan đến phát âm

 

Tài liệu

Giáo trình chính
Roach, P. (2000). English Phonetics and Phonology A practical course (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Sách tham khảo
Gussenhoven, C., & Jacobs, H. (1998). Understanding Phonology. Great Britain: Hodder Arnold.

Các tập tài liệu khác do giảng viên biên tập và chú giải.

Kiểm tra & Đánh giá

Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các hình thức sau:

Bài tập

Tỉ trọng

Thuyết trình nhóm

15%

Dự án học tập

15%

Kiểm tra giữa kỳ

20%

Kiểm tra cuối kỳ

50%