Ngành: Sư phạm Anh
Chương trình: Sư phạm Anh
Trình độ: Đại học
Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Anh
Thời gian: 4 năm (tương ứng với 8 học kỳ)
Loại hình: Chính quy tập trung 
Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật có mục tiêu phát triển người học cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn lẫn ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình đào tạo giáo viên Anh văn Kỹ thuật được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các trường nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và ở các cơ sở đào tạo khác. Chương trình giúp cho người học phát triển toàn diện với các kỹ năng chuyên môn, sư phạm, cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để dễ dàng thích nghi với những thay đổi trong môi trường giảng dạy tiếng Anh ở các bậc đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Mục tiêu
1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức hệ thống về ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật.
2. Có khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phản biện.
3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật.

Sơ lược
 

154 views