Tên Môn học

NGỮ NGHĨA HỌC

Mã Môn học

SEMA230236

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

6

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

4

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

4

Giới thiệu

Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng về ngữ nghĩa học bao gồm nghĩa của từ vựng, nghĩa của câu. Nắm bắt những kiến thức này giúp sinh viên có khả năng hiểu sâu và phân tích nghĩa; Vận dụng vào quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, vào chuyên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật cũng như vào quá trình giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.
Môn học này không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng thực hiện chuyên môn mà còn cung cấp cho sinh viên một hệ thống thuật ngữ, khái niệm và kỹ năng học tập, nghiên cứu ngữ nghĩa bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Mục tiêu

  Mô tả
G1 Kiến thức nền tảng về ngữ nghĩa học tiếng Anh như khái niệm nghĩa, sở chỉ và quy chiếu, nghĩa từ vựng, các quan hệ từ vựng, sự biến đổi nghĩa, nghĩa câu và mệnh đề. Sự khác biệt giữa Ngữ nghĩa học và các môn học khác về ngôn ngữ; Hệ thống thuật ngữ, khái niệm ngữ nghĩa bằng tiếng Anh;
G2 Khả năng vận dụng vào quá trình học tập và nghiên cứu ngôn ngữ, vào chuyên ngành Biên phiên dịch Kỹ thuật cũng như vào quá trình giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Tìm tòi khám phá các khía cạnh về lĩnh vực ngữ nghĩa học.
G3 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp

Chuẩn Đầu ra

  Mô tả
G1
  • Giải thích được những khái niệm cơ bản được sử dụng trong ngữ  nghĩa học tiếng Anh
  • Xác định nghĩa từ vựng, các quan hệ từ vựng, sự biến đổi nghĩa, nghĩa câu và mệnh đề
  • Giải thích được sự khác biệt giữa Ngữ nghĩa học và các môn học khác về ngôn ngữ
  • Nắm vững và sử dụng được hệ thống thuật ngữ, khái niệm ngữ nghĩa bằng tiếng Anh
G2
  • Áp dụng các kiến thức ngữ nghĩa đã học để diễn đạt ý tưởng tốt nhất và hiệu quả nhất trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong các tình huống giao tiếp chuyên môn         
  • Phân tích được từ ngữ, ý nghĩa cấu trúc câu trong các văn bản dịch và tình huống phiên dịch
  • Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu
  • Phát triển tư duy suy xét, khám phá, ham tìm hiểu các vấn đề về ngữ nghĩa học tiếng Anh và ngôn ngữ nói chung
  • Thể hiện các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, hành xử chuyên nghiệp, luôn cập nhật thông tin
G3
  • Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung môn ngữ nghĩa học tiếng Anh

Tài liệu

- Sách, giáo trình chính:
Hurford, J. R., & Heasley, B. (1984). Semantics: a course book. Cambridge: Cambridge University Press.
Sách tham khảo:
To, M. T. (2007). Semantics Coursebook. Ho Chi Minh City: National University Press.

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau: 

Bài tập Tỉ trọng
Thảo luận trên lớp 10%
Thuyết trình 20%
Kiểm tra tự luận 20%
Thi cuối kì 50%