TS. Đặng Tấn Tín

Trưởng Khoa
Email: tin.dang@hcmute.edu.vn
Điện thoại: +84 8 3722 1223 (8251)
Di động: + 84 909 222 504
Văn phòng: F1-601
Web: VietCALL.org