Tên Môn học

HÌNH THÁI HỌC VÀ CÚ PHÁP HỌC

Mã Môn học

MOSY230236

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

5

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

3

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

4

Giới thiệu

Môn học này cung cấp cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM kiến thức nền tảng về hình thái học và cú pháp học tiếng Anh, hai yếu tố căn bản tạo nên ngữ pháp của một ngôn ngữ. Kiến thức về hình thái học giúp người học hiểu về cấu trúc từ và các đơn vị ý nghĩa khác của từ trong khi Cú pháp học đề cập đến cấu trúc câu gồm cách thức từ tạo thành cụm từ, cụm từ tạo thành mệnh đề và câu, cách thức mệnh đề kết hợp tạo thành câu. Học phần cũng giúp sinh viên cải thiện kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm.

Mục tiêu

Mục

tiêu

Mô tả

G1

 Kiến thức nền tảng về hình thái học và cú pháp học tiếng Anh

G2

 Kỹ năng phân xuát hình vị và kỹ năng phân tích câu tiếng Anh

G3

 Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm trong quá trình học tập

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn

đầu ra

Mô tả

G1

 Có kiến thức nền tảng về hình thái học tiếng Anh

 Có kiến thức nền tảng về cú pháp học tiếng Anh

G2

 Có kỹ năng phân xuát hình vị tiếng Anh

 Có kỹ năng phân tích câu tiếng Anh

 Phát triển khả năng sáng tạo và yêu thích ngôn ngữ thông qua hoạt động nhóm.

G3

 Có kỹ năng làm việc nhóm và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công tác đa văn hóa.

Tài liệu

1. Stageberg, N.C. (1999). An introductory English grammar. (5th ed.). NY: Cengage Learning.

2. Burton-Roberts, N. (2013). Analysing sentences: An introduction to English syntax. (3rd ed.). NY: Routledge.

3. Aarts, B. (2008). English syntax and argumentation. (3rd ed.). Palgrave Publishers.

4. Fromkin V., et al. (2013). An introduction to language. (10th ed.). NY: Cengage Learning.

5. Kroeger, P. R. (2005). Analyzing grammar: An introduction. UK: CUP.

6. Nguyễn, Văn Hiệp. (2012). Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp. NXBGD Việt Nam.

7. O’Grady, W., et al. (2001). Contemporary linguistics: An introduction. (2nd ed.). Mass.

8. Plag, I. (2003). Word formation in English. Cambridge: CUP.

9. To, Minh Thanh. (2003). English morphology. HCMC: National University Publisher.

Kiểm tra & Đánh giá

Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các nội dung sau: 

Hình thức đánh giá

Tỉ trọng

Đánh giá quá trình

50%

Thảo luận trên lớp

10%

Bài tập về nhà

10%

Bài kiểm tra

30%

Bài thi cuối kỳ

50%