Ngành: Ngôn Ngữ Anh
Chương trình: Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Kỹ Thuật
Trình độ: Đại học
Thời gian: 4 năm
Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Chương trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật đào tạo ra những cử nhân có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, và phẩm chất đạo đức tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động biên phiên dịch, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Chương trình đào tạo trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và hệ thống kiến thức về ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và thuật ngữ để chuyển ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong các lĩnh vực kỹ thuật. Người hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng thu thập, phân tích và sàng lọc thông tin cũng như ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn hoạt động biên phiên dịch.

Mục tiêu 

  1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức hệ thống về ngành Biên-Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật.
  2. Có khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phê phán.
  3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
  4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật.

Sơ lược
 

164 views