THÔNG BÁO MỜI TRỢ GIẢNG

Dự án ALEKS mời ứng viên là sinh viên cho vị trí trợ giảng tại Trường PTCS Nguyễn Du và Đinh Thiện Lý. Chương trình sử dụng ALEKS và trợ giảng có các nhiệm vụ sau: