Phạm Nguyễn Minh Hiền

Nhân viên
Công ty TNHH Tự động hóa SOPHIC Việt Nam