Chủ tịch
Email: khanhpv@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402
Phó Chủ tịch
Email: hieu.nguyentrung@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402
Phó Chủ tịch
Email: thultk@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402
Thành viên
Email: minhpvb@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402
Thành viên
Email: ngoandb@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402
Thành viên
Email: kietlq@hcmute.edu.vn
Văn phòng: A2-402