I. CHUẨN ĐẦU RA

1. Hiểu hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức  về ngành Tiếng Anh Thương mại.

 • Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội  - nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và nhu cầu học tập ở trình độ cao hơn.
 • Mô tả được kiến thức hệ thống về ngành Anh văn và ngành Tiếng Anh Thương mại cũng như kiến thức cơ bản giao tiếp liên văn hóa.

2. Hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phê phán.

 • Vận dụng các kỹ năng tiếng Anh cũng như kiến thức của ngành Tiếng Anh Thương mại một cách phù hợp.
 • Tổng hợp, phân tích, sàng lọc thông tin và ứng dụng tri thức mới vào lĩnh vực thương mại.

3. Phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp và trình bày để công tác tốt trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công tác đa văn hóa.

4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong ngành Tiếng Anh Thương mại.

 • Nhận thức được vai trò của tiếng Anh và thương mại trong thời đại toàn cầu hóa.
 • Xác định mục tiêu và đề ra phương án đạt được mục tiêu nghề nghiệp.
 • Thiết kế được quy trình thương lượng và giao dịch trong hoạt động thương mại.
 • Thực hiện đúng quy trình thương lượng và thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực thương mại thông qua việc sử dụng tiếng Anh.
 • Đánh giá tính hiệu quả của công nghệ và sử dụng hợp lý các công nghệ đó trong hoạt động thương mại.

II. PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG CÁC KHỐI KIẾN THỨC

A. Kiến thức Giáo dục Đại cương (36 tín chỉ)

Phần bắt buộc (33 tín chỉ)

 • Lý luận chính trị + Pháp luật (12 tín chỉ)
 • Khoa học XH&NV (18 tín chỉ)
 • Nhập môn ngành (3 tín chỉ)

Phần tự chọn (03 tín chỉ)

 • Tin học (03 tín chỉ)

B. Khối kiến thức chuyên nghiệp (96 tín chỉ)

 1. Các môn cơ sở ngành và chuyên ngành (78 tín chỉ)
 2. Thực tập tốt nghiệp (Kiến tập + Thực tập) (09 tín chỉ)
 3. Luận văn /Các môn tốt nghiệp (09 tín chỉ)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
A. Phần bắt buộc (126 tín chỉ)
1. Kiến thức giáo dục đại cương (33 tín chỉ)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (93 tín chỉ): 

 • Kiến thức cơ sở ngành (54 tín chỉ)
 • Kiến thức chuyên ngành (cho các học phần lý thuyết và thí nghiệm) (21 tín chỉ)
 • Kiến thức chuyên ngành (học phần thực tập tốt nghiệp) (09 tín chỉ)
 • Tốt nghiệp (Sinh viên chọn một trong ba hình thức sau):

Hình thức (1): Khóa luận (09 tín chỉ)
Hình thức (2): Các môn thay thế khóa luận

 • Project (06 tín chỉ)
 • Marketing Research (03 tín chỉ)

Hình thức (3): Các môn thay thế khóa luận

 • Marketing Research (03 tín chỉ)
 • Banking Operations (03 tín chỉ)
 • Pragmatics (03 tín chỉ)
   

B. Phần tự chọn (09 tín chỉ)
1. Kiến thức cơ sở nhóm nghành và ngành (Mỗi nhóm môn học sinh viên chọn 01 trong các môn học sau):

 • Phonetics&Phonology (03 tín chỉ)
 • Morphology & Syntax (03 tín chỉ)

 

 • British Studies (03 tín chỉ)
 • American Studies (03 tín chỉ)
 • ASEAN Studies (03 tín chỉ)

 
2. Kiến thức chuyên ngành (Sinh viên chọn 01 trong các môn học sau):

 • Intercultural Communication in Business (03 tín chỉ)
 • International Logistics (03 tín chỉ)
 • Investment Analysis (03 tín chỉ)