Ngành: Ngôn Ngữ Anh
Chương trình: Tiếng Anh Thương mại
Trình độ: Đại học
Thời gian: 4 năm
Khối lượng kiến thức: 132 tín chỉ

Chương trình Tiếng Anh Thương mại trang bị cho người học những kiến thức về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, hệ thống kiến thức về ngành Tiếng Anh Thương mại và kỹ năng nghề nghiệp. Từ đó, người học có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh và kiến thức cần thiết về thương mại để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động thương mại tại các tổ chức và doanh nghiệp ở Việt nam và quốc tế.

Mục tiêu đào tạo
1. Hiểu hệ thống kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và ngành Tiếng Anh Thương mại. 
2. Hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phản biện.
3. Phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
4. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong ngành Tiếng Anh Thương mại.

Sơ lược
 

113 views