Tên Môn học

ĐỌC HIỂU – TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Mã Môn học

READ230135

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

1

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

1

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

1

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ nhất đạt được năng lực đọc ở trình độ trung cấp (B1). Học phần hỗ trợ kỹ năng đoán nghĩa của từ thông qua ngữ cảnh (trang bị từ vựng mới cho người đọc trước khi vào bài đọc chính và cũng cố thêm từ vựng cho người đọc sau khi kết thúc tất cả quá trình đọc). Ngoài ra, các hình thức bài tập đa dạng giúp tăng cường kỹ năng đọc lấy ý chính, đọc lấy thông tin chi tiết, và kỹ năng đọc hiểu nhanh thông qua việc xác định từ khóa (những từ thể hiện chủ đề chính của bài đọc). Sau khóa học, sinh viên có khả năng vận dụng biểu đồ để giúp đọc hiểu bài đọc dễ dàng. Học phần cũng giúp sinh viên phát triển tư duy logic, sáng tạo và khả năng suy luận.

Mục tiêu

 

Mục tiêu Mô tả
G1
 • Kiến thức khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên thông qua nội dung bài đọc.
 • Cách đoán nghĩa từ mới thông qua ngữ cảnh hay cách đoán nghĩa thông qua cách cấu tạo từ.
 • Các kỹ năng đọc hiểu ở trình độ B1.
 • Các dạng bài thi IELTS.
G2
 • Khả năng vận dụng các kỹ năng đọc hiểu đa dạng để đọc hiểu các loại bài đọc.
 • Khả năng vận dụng các kỹ năng đoán nghĩa từ vựng để biết nghĩa các từ mới trong các bài đọc về khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên.
 • Khả năng vận dụng các kỹ năng đọc hiểu để làm các dạng bài thi IELTS.
G3
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Chuẩn Đầu ra

 

Chuẩn đầu ra Mô tả
G1
 • Mở rộng kiến thức về khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên thông qua nội dung bài đọc.
 • Giải thích các từ vựng liên quan đến chủ đề của bài đọc.
 • Phân biệt các kỹ năng đọc ở trình độ cơ bản (prewiewing, scanning, skimming, và identifying main ideas and details) và trình độ trung cấp (note-taking: mapping, creating text plan, summarizing, using collocations, và identifying tone).
 • Phân biệt các dạng bài và các kỹ năng để làm bài thi IELTS ở trình độ trung cấp.
G2
 • Sử dụng kiến thức về khoa học xã hội – nhân văn, khoa học tự nhiên để đọc các bài đọc thuộc các thể loại khác nhau.
 • Vận dụng đa dạng các kỹ năng liên quan đến từ vựng (thông qua phần vocabulary skill sau mỗi bài đọc) suy luận nghĩa của từ vựng trong văn cảnh mới cũng như sử dụng những từ vựng này trong văn cảnh mới.
 • Vận dụng các kỹ năng của môn đọc ở trình độ trung cấp để có thể đọc hiểu đa dạng các loại bài đọc.
 • Đưa ra quan điểm cá nhân, nhận xét, đánh giá về các vấn đề được đề cập trong các bài đọc của khóa học.
 • Làm theo các kỹ năng tự học được dạy để nâng cao vốn từ và trang bị cho mình thêm những kỹ năng đọc, chiến thuật làm được bài thi quốc tế IELTS trình độ trung cấp.
G3
 • Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
 • Rèn luyện kỹ năng thuyết trình, cách trình bày quan điểm và cách thảo luận.

Tài liệu

 

Giáo trình chính

Roger, L., & Wilkin, J. (2013).  Skillful Reading & Writing 2. London: Macmillan.

Tài liệu tham khảo

McEntire, J., & Williams, J. (2013). Making Connections 2. Cambridge: Cambridge University Press.  

Brook-Hart, G., & Jakeman, V. (2012). Complete IELTS. Cambridge: Cambridge University Press.

Nguồn tài liệu tham khảo trực tuyến

http://www.cambridgeenglish.org/ielts-practice/

https://www.examenglish.com/

https://edition.cnn.com/

http://www.bbc.com/news

 

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau

 

Bài tập Tỉ trọng
Bài tập đọc theo dạng đề thi IELTS 10%
Vocabulary Quizzes 5%
Bài tập đọc trong sách Skillful 2 5%
Bài kiểm tra (cá nhân) 20%
Mini Project (nhóm 4 người) 10%
Thi cuối kỳ 50%