Để đảm bảo một kỳ thi an toàn trong phòng chống bệnh Covid 19 nhà trường yêu cầu các vấn đề sau:

  • Cán bộ coi thi và sinh viên bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi
  • Phòng thi phải được bố trí đảm bảo giản cách tối ưu