Điều kiện đối với sinh viên: Sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai tại các trường trong danh sách trên, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạo đức tốt và học lực từ khá trở lên

Giá trị học bổng: Giá trị một suất học bổng Đồng Hành là: 3.000.000 – 4.000.000 đồng / suất. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Hồ sơ và thủ tục: Sinh viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách truy cập https://donghanh.net từ ngày 01/05/2020 và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 28/05/2020