Tên Môn học

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Mã Môn học

REME430737

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

6

Giới thiệu

Môn học này cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về việc thực hiện nghiên cứu khoa học và viết báo cáo. Khóa học cũng giới thiệu nhiều hình thức khác nhau của các ấn bản NCKH và quy trình chi tiết khi thực hiện một nghiên cứu. Sinh viên được học cách xác định mục tiêu nghiên cứu, tổng quan tài liệu, thiết kế công cụ nghiên cứu, thu thập dữ liệu, nhận diện kết quả và đưa ra kết luận. Môn học cũng giúp cho sinh viên luyện tập kĩ năng viết đề cương nghiên cứu, trình bày kết quả phân tích dữ liệu, áp dụng các quy chuẩn và nâng cao đạo đức nghiên cứu cũng như giúp trang bị các kĩ năng cần thiết cho con đường nghiên cứu học thuật. Môn học giúp sinh viên cải thiện khả năng nghiên cứu độc lập để nâng cao chất lượng học và động lực làm nghiên cứu. 

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1 Kiến thức về quy trình thực hiện, kết cấu nội dung, hình thức định  dạng, và văn phong của một bài tập nghiên cứu khoa học.
G2 Khả năng thu thâp dữ liệu, phân tích, lập luận, và diễn đạt để hoàn thành một bài tập NCKH theo đúng kết cấu, định dạng, và văn phong của báo cáo nghiên cứu khoa học, phù hợp với chuẩn mực đạo đức nghiên cứu khoa học.
G3 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả để hoàn thành việc viết bài tập NCKH.

 

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn
đầu ra 
Mô tả
G1 Mô tả được cấu trúc của một bài nghiên cứu và chọn lựa văn phong phù hợp.
Phân biệt hai loại nghiên cứu chính (Secondary và Primary Research).
G2 Xác định đề tài và phạm vi nghiên cứu.
Trình bày bài nghiên cứu súc tích ,văn phong phù hợp, theo đúng cấu trúc;  trích dẫn, trình bày bảng biểu và tài liệu tham khảo theo chuẩn APA.
G3 Làm việc theo nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi thực hiện bài tập NCKH.
Giao tiếp để hiệu quả trong việc thu thập dữ liệu và trình bày kết quả nghiên cứu.

 

Tài liệu

Cooper, D. R & Schindler P. S. (2014). Business Research Methods (12nd ed). Mc Graw Hill International Edition.

Neuman, W.L. (2011). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, 7th edition, International edition, Pearson. 

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.

GILL, John & JOHNSON, Phil (2010) Research Methods for Managers, 4th edition, London: Sage.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods, 4th edition, Sage,Thousand Oaks, CA.

Hacker, D., & Sommers, N. (2014). The Bedford Handbook (9th ed.). New York: Bedford.

Hinton, P. R., McMurray, I., & Brownlow, C. (2004). SPSS Explained. New York: Routledge.

Starks, R. (2009). Writing Skills Success in 20 Minutes a Day (4th ed.). New York: LearningExpress.

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các hình thức như sau: 

Bài tập Tỉ trọng
Thảo luận trên lớp 25%
Trình bày trên lớp 25%
Bài viết tổng hợp 50%