Tên Môn học

NHẬP MÔN NGÀNH SƯ PHẠM ANH VĂN KỸ THUẬT

Mã Môn học

ILTE130135

Số tín chỉ

3

Trình độ

Chương trình

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

1

Giới thiệu

AHọc phần này được thiết kế nhằm giới thiệu cho sinh viên Anh văn chuyên ngữ năm thứ nhất trường ĐHSPKT về ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật, mục tiêu học tập, các chuẩn cần đạt và định hướng nghề nghiệp. Học phần cũng nhằm giới thiệu cho sinh viên biết phương pháp và kỹ năng học nói chung và phương pháp học Anh văn nói riêng ở bậc đại học nhằm giúp cho sinh viên đạt được kết quả mong muốn để có được kiến thức tổng quát, các kỹ năng chuyên môn cần thiết, cũng như thái độ về nghề nghiệp tương lai.

Mục tiêu

 

Mục tiêu Mô tả
G1 Hiểu mục tiêu học tập, chương  trình học, chuẩn đầu ra môn học , và định hướng nghề nghiệp cho việc giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh, và giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật.
G2 Nắm được những kỹ năng cần thiết và đặc điểm của giáo viên dạy ngôn ngữ tiếng Anh và giáo viên dạy tiếng Anh kỹ thuật trong cách cư xử với người học ngôn ngữ.
G3 Đạt được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm.

 

Chuẩn Đầu ra

 

 

Chuẩn đầu ra Mô tả
G1
 • Nắm bắt được chương trình, mục tiêu, các chuẩn cần đạt và định hướng nghề nghiệp về ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật.
 • Nắm bắt được những kỹ năng và phẩm chất cần có của 1 sinh viên đại học từ đó liên hệ với chính bản thân người học
 • Biết cách quản lý hiệu quả thời gian cho việc học
 • Biết cách học, ôn tập hiệu quả, các dạng đề thi, và cách làm bài
 • Biết cách tìm, xử lý thông tin, ghi chú, dặt câu hỏi, và trích dẫn.
 • Biết cách lập nhóm, quản lý, và giải quyết các vấn dề phát sinh.
 • Biết cách thuyết trình sử dụng các kỹ thuật cũng như phương tiện hổ trợ.
G2
 • Lập thời gian biểu có khoa học cho việc học cũng như thi cử.
 • Tìm, xử lý thông tin, dặt câu hỏi, và trích dẫn.
 • Lập nhóm, quản lý, và giải quyết các vấn dề phát sinh
 •  Thuyết trình sử dụng các kỹ thuật cũng như phương tiện hổ trợ.
G3
 • Yêu quý công việc giảng dạy.
 • Đề cao tinh thần trung thực và tư duy phản biện trong khoa học
 • Đề cao tính dung hợp, cởi mở tiếp nhận các nền văn hóa mới, sẵn sàng cộng tác trong môi trường đa văn hóa.
 • Đề cao tinh thần tự học, tự đào tạo.

 

 

 

Tài liệu

 

Sách, giáo trình chính:

Tài liệu tổng hợp nhiều nguồn từ Internet.

Sách (TLTK) tham khảo:

Cottrell, s. (2008). The Study Skills Handbook. Macmillan

Study Skills. Nhà Xuất bản Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

 

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau:

 

Bài tập Tỉ trọng
Tham dự lớp và làm việc nhóm 10%
Bài tập 40%
Bài tập lớn 50%