Tên Môn học

ĐÔNG NAM Á HỌC

Mã Môn học

ASST330336

Số tín chỉ

3

Trình độ

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

6

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

6

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

5

Giới thiệu

Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên ngành Biên Phiên dịch kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Sau khi hoàn thành môn học, người học sẽ có tầm nhìn tổng thể về các mặt kinh tế-lịch sử-văn hóa-chính trị của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu

Mục tiêu

Mô tả

G1

Kiến thức cơ bản về văn hóa của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

G2

Khả năng thu thập, chọn lọc thông tin, phân tích, đánh giá về nền văn hoá

G3

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình

 

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1

Trình bày được đặc điểm về địa lý, lịch sử hình thành và chính trị của ASEAN

G2

Phân tích tác động địa lý, lịch sử, chính trị lên sự hình thành bản sắc văn hóa ASEAN

G3

Có kỹ năng làm việc và phối hợp nhóm hiệu quả

Tài liệu

Giáo trình: GV biên soạn 

Tham khảo:

Shirley, I., & Neill, C. (Eds.). (2013). Asian and Pacific cities: development patterns. New York: Routledge.

Rozman, G. (Ed.). (2016). Misunderstanding Asia: International Relations Theory and Asian Studies Over Half a Century. New York: Palgrave Macmillan.

Kiểm tra & Đánh giá

Bài tập

Tỉ trọng

Bài tập nhỏ

50%

Tiểu luận

50%