Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đã xét học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 .