Chuẩn đầu ra    

 1. Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức hệ thống về ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật.
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn và khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và nhu cầu học tập ở trình độ cao hơn.
  • Mô tả được hệ thống cơ sở ngành Anh văn và chuyên ngành Biên - Phiên dịch tiếng Anh Kỹ thuật cũng như những đặc trưng cơ bản của văn hóa, văn học Anh Mỹ, Đông Nam Á và giao tiếp liên văn hóa,
 2. Vận dụng tốt tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phê phán.
  • Vận dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh cũng như các phương pháp, thủ pháp, và chiến lược biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh một cách phù hợp.
  • Thu thập, phân tích và sàng lọc hiệu quả thông tin cũng như ứng dụng tri thức mới vào thực tiễn biên phiên dịch tiếng Anh.
 3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp
  • Có kỹ năng giao tiếp và trình bày để công tác tốt trong và ngoài môi trường nghề nghiệp
  • Có kỹ năng làm việc nhóm và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công tác đa văn hóa.
 4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong ngành Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật
  • Nhận thức được vai trò của tiếng Anh và biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh trong thời đại toàn cầu hóa.
  • Xác định được mục tiêu nghề nghiệp và đề ra phương án đạt được mục tiêu.
  • Thiết kế được quy trình biên phiên dịch, biên tập, hiệu đính và cách thức đánh giá sản phẩm biên phiên dịch.
  • Đánh giá tính hiệu quả của công nghệ và ứng dụng các công nghệ đó trong quy trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật    

Phân phối chung

Kiến thức Giáo dục Đại cương
Phần bắt buộc (56 tín chỉ)

 1. Lý luận chính trị - Pháp luật đại cương (12 tín chỉ)
 2. Khoa học Xã hội – Nhân văn (19 tín chỉ)
 3. Nhật ngữ (9 tín chỉ)
 4. Tin học (3 tín chỉ)
 5. Nhập môn ngành (3 tín chỉ)
 6. Luyện âm (4 tín chỉ)
 7. Ngữ pháp (6 tín chỉ)

Phần tự chọn (0 tín chỉ)

Kiến thức Chuyên nghiệp
Phần bắt buộc (94 tín chỉ)

 1. Cơ sở nhóm ngành và ngành (50 tín chỉ)
 2. Chuyên ngành (34 tín chỉ)
 3. Thực tập (3 tín chỉ)
 4. Lựa chọn Khóa luận (7 tín chỉ) hoặc tổ hợp Ngữ dụng học (3 tín chỉ) và Biên dịch 4 (4 tín chỉ)