Tên Môn học

VIẾT 4

Mã Môn học

WRIT220435

Số tín chỉ

2

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

4

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

4

Giới thiệu

Học phần Viết 4 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh năm thứ hai trường ĐHSPKT  TP HCM có thể viết được các bài luận dài một cách hiệu quả ở trình độ cao trung (B2). Cụ thể, sinh viên sẽ học cách phát triển một bài luận chặt chẽ với ít nhất năm đoạn văn. Sau đó, sinh viên thực hành viết ba loại văn bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại. Thông qua các hoạt động trên lớp và bài tập viết ở nhà, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng tự học.

Mục tiêu

Mục tiêu

Mô tả

G1

Kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài văn hay theo chuẩn quốc tế ở cấp độ B2.

G2

Ứng dụng kiến thức về bố cục và các yếu tố tạo thành một bài văn hay để viết thành thạo một bài văn với ít nhất năm đoạn về một số thể loại ở cấp độ B2.

G3

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn

đầu ra

Mô tả

G1

Nắm vững cách viết một bài văn với đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài và vai trò của từng thành phần trong một bài văn.

Nắm vững các yếu tố cấu thành bài văn hay theo chuẩn quốc tế ở cấp độ B2.

Nhận biết cấu trúc nội dung và nắm được cách sắp xếp ý tưởng cho bài văn của mình theo từng thể loại bao gồm: giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả, trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết, thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.

G2

Viết thành thạo một bài văn với đủ ba thành phần.

Viết thành thạo thể loại văn giải thích nguyên nhân và chỉ ra kết quả.

Viết thành thạo thể loại văn trình bày vấn đề và đề nghị cách giải quyết.

Viết thành thạo thể loại văn thể hiện quan điểm về các chủ đề đương đại.

Tự học để trang bị cho mình những kỹ năng viết câu và sử dụng từ vựng hiệu quả, đồng thời trang bị cho mình những kiến thức văn hóa, khoa học và xã hội cần thiết để phát triển ý cho bài viết

G3

Ứng xử hợp tác, xây dựng trong quá trình thảo luận và làm việc nhóm

Tài liệu

1. Caplan, N.A. & Douglas, S.R. (2011). Q: Skills for success Reading and Writing 4. OUP.

2. Caplan, N.A. & Douglas, S.R. (2011). Q: Skills for success Reading and Writing 5. OUP.

3. Mann, M. & Taylore-Knowles, S. (2003). Skills for First Certificate: Writing. Macmillan.

4. Davis, J. & Liss, R. (2006). Effective Academic Writing 3: The Essay. OUP.

5. Smalley, R.L. & Ruetten, M.K. (1995) Refining Composition Skills. Heinle&Heinle.

6. Oshima, A. & Hogue, A. (2009). Writing Academic English. Longman.

Kiểm tra & Đánh giá

Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các hình thức sau: 

Hình thức đánh giá

Tỉ trọng

Đánh giá quá trình

50%

Thảo luận trên lớp

10%

Bài tập về nhà

10%

Bài kiểm tra

30%

Bài thi cuối kỳ

50%