Tên Môn học

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mã Môn học

REME430838

Số tín chỉ

3

Trình độ

Chương trình

Ngôn ngữ Giảng dạy

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

6

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

6

Giới thiệu

Đây là một khóa học nâng cao để đánh giá nghiên cứu và báo cáo trong lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng. Khóa học hỗ trợ sinh viên tiếp thu kiến thức nghiên cứu, đặc biệt là các nguyên tắc của phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Sinh viên được giới thiệu các thể loại nghiên cứu khác nhau, đánh giá các nghiên cứu thực tế, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của các mô hình nghiên cứu trong các tình huống cụ thể. Khóa học cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mô hình nghiên cứu cho các phương pháp khác nhau và phát triển khả năng độc lập của sinh viên trong các hoạt động nghiên cứu trong cộng đồng học thuật.

Mục tiêu

  Mô tả
G1 Kiến thức lý thuyết về các loại phương pháp nghiên cứu
G2 Kỹ năng thực hành về thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày dữ liệu và viết tổng quan nghiên cứu
G3 Hợp tác làm việc nhóm trong toàn bộ quy trình nghiên cứu

 

Chuẩn Đầu ra

  Mô tả
G1
  • Thể hiện sự hiểu biết về các nguyên tắc phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trong ngôn ngữ học ứng dụng
G2
  • Lý giải được sự phù hợp của một phương pháp nghiên cứu trong một lĩnh vực cụ thể tập trung nghiên cứu và phân biệt với các phương pháp khác trong các lĩnh vực có liên quan
  • Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các mô hình nghiên cứu khác nhau
  • Phát triển kỹ năng đánh giá phê bình trong nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng
  • Đánh giá về độ tin cậy của các báo cáo nghiên cứu được công bố
G3
  • Làm việc nhóm khi thảo luận và hợp tác làm nghiên cứu khoa học

 

Tài liệu

Candlin, C., Crichton, J., & Moore, S. (2017). Exploring Discourse in Context and in Action. London: Palgrave Macmillan.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th ed.). New York: Routledge.

Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson

Gass, S. M., & Mackey, A. (2017). Stimulated Recall Methodology in Applied Linguistics and L2 Research (2nd ed.). New York: Routledge.

Hadley, G. (2017). Grounded Theory in Applied Linguistics Research: A Practical Guide. New York: Routledge.

Phakiti, A., De Costa, P., Plonsky, L., & Starfield, S. (Eds.). (2018). The Palgrave Handbook of Applied Linguistics Research Methodology. London: Palgrave Macmillan.

Riazi, A. M. (2016). The Routledge Encyclopedia of Research Methods in Applied Linguistics: Quantitative, Qualitative, and Mixed-Methods Research (1st ed.). New York: Routledge.

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các hình thức như sau:

Bài tập Tỉ trọng
Thảo luận trên lớp 25%
Trình bày trên lớp 25%
Bài viết tổng hợp 50%