Tên Môn học

TIẾNG ANH TRONG ĐÀM PHÁN VÀ THUYẾT PHỤC TRONG KINH DOANH

Mã Môn học

EBNP330337

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

3
5

Giới thiệu

Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho người học nền tảng ngôn ngữ và kỹ năng để thực hiện thành công quá trình đàm phán và thương lượng trong bối cảnh kinh doanh. Về mặt ngôn ngữ, học phần giúp người học nắm vững và sử dụng thành thạo các thuật ngữ, cụm từ, cấu trúc và ngôn ngữ, cử chỉ thường được sử dụng trong các cuộc đàm phán như: tìm hiểu và trao đổi thông tin, yêu cầu, xác minh, đề xuất, đồng ý, phản biện, thuyết phục, v.v. Về mặt kỹ năng, thông qua các hoạt động mô phỏng thực tế, thảo luận nhóm, sáng tạo, v.v. người học phát triển được kỹ năng giao tiếp và phân tích tình huống để tìm ra phương hướng thích hợp nhằm đạt được thành công trong đàm phán và thuyết phục.

Mục tiêu

  Mô tả
G1 Kiến thức cơ bản về đàm phán trong kinh doanh và ngôn ngữ thích hợp sử dụng trong đàm phán
G2 Khả năng hình thành và vận dụng kiến thức về ngôn ngữ và kỹ thuật đàm phán một cách có chọn lọc trong tình huống cụ thể.
G3 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp
G4 Có khả năng vận dụng kiến thức tiếng Anh và kiến thức về thương mại để soạn thảo hợp đồng thương mại

 

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra 

Mô tả                                                                                              

G1

Trình bày được những đặc trưng văn hóa trong đàm phán kinh doanh của Việt Nam và thế giới, quy trình thực hiện đàm phán và các chiến lược để đạt được thành công

Liệt kê được những từ, cụm từ, câu, ngôn ngữ cơ thể, v.v. thường được sử dụng trong quá trình đàm phán để đạt được mục tiêu đề ra

G2

Vận dụng hiệu quả các kỹ thuật và chiến lược đàm phán trong các tình huống cụ thể

Vận dụng tốt ngôn ngữ đàm phán để đạt được thành công trong các hoạt động đàm phán thương mại

G3

Giao tiếp và trình bày hiệu quả để công tác tốt trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.

Làm việc nhóm và ứng xử chuyên nghiệp trong môi trường công tác đa văn hóa.

G4

Nhận thức được vai trò của tiếng Anh và thương mại trong thời đại toàn cầu hóa

Xác định được mục tiêu để có thể vận dụng kiến thức tiếng Anh và kiến thức về thương mại phù hợp trong đàm phán và thuyết phục trong kinh doanh.

Tài liệu

Lafond, C. (2010). English for Negotiating. Oxford University Press.

Lowe, S. (2007). Negotiating. DELTA Publishing.

Moss, J. (2009).  Successful Negotiations. Business English Pod Ltd.

 

 

Kiểm tra & Đánh giá

Hình thức Tỉ trọng
Bài tập 10%
Kiểm tra giữa kỳ 20%
Tiểu luận, báo cáo 20%
Thi cuối kỳ 50%