No Title Sort descending Question Answer
1 Equivalence Course Confirmation

I would like to get my equivalence course form confirmed by FFL.

You do not need to go to FFL office for this confirmation. You can do it online instead.

2 Classes Cancelled Half-Way

Tại sao các Thầy Cô trường mình lại được đăng ký không tiếp tục dạy khi mà môn đó đã dạy online từ những tuần đầu tiên? Môn đó giáo viên đã dạy rất

Thứ nhất, giáo viên một khi đã hủy nhóm môn học thì họ đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

3 Course Enrollment Removing

Hiện tại đang ở tuần đầu của học kỳ và em muốn rút một môn học do thấy học online không phù hợp với tình hình của em.

Bất kỳ môn học nào nếu em thấy không phù hợp với tình hình của mình thì nên rút.