Chủ đề: Thảo luận vấn đề học online ở học kỳ 2, năm 2020
Đối tượng tham gia: Tất cả các sinh viên của Khoa Ngoại ngữ
Thời gian: Từ ngày 2/4/2020 đến hết ngày 10/4/2020

Chủ đề: Thảo luận kế hoạch học tập học kỳ cuối của sinh viên năm 4
Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối các chuyên ngành của Khoa Ngoại ngữ
Thời gian: Từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 4/4/2020