Phòng Đào tạo đã xếp thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 của sinh viên khóa 2020 như sau: 

- Các nhóm LHP lớp 201131BE1, 201131BE2 học chung giờ chuyển qua lớp 201311A, 201311B và 301312A

- Các nhóm LHP chỉ có lớp 20113BE1 học giờ chuyển qua nhóm 201311A và 201311B.

- Các nhóm LHP lớp 201131TI1, 201131TI2 học chung giờ chuyển qua lớp 201312B, TI201313A và 201313B

- Các nhóm LHP chỉ có lớp 201131TI1 học giờ chuyển qua nhóm 201312A và 201313A

- Các nhóm LHP chỉ có lớp 201131BE2 học giờ chuyển qua nhóm 201313B