Ngành: Sư Phạm Anh
Chương trình: Sư Phạm Tiếng Anh Kỹ Thuật
Trình độ: Đại học
Thời gian: 4 năm (tương ứng với 8 học kỳ)
Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung
Khối lượng kiến thức: 150 tín chỉ

Chuyên ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật nhằm phát triển cho người học cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ, năng lực thực tiễn lẫn ý thức trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở các trường nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và giáo dục phổ thông. Chương trình giúp cho người học phát triển toàn diện với các kỹ năng chuyên môn, sư phạm, cũng như các kỹ năng mềm cần thiết để dễ dàng thích nghi với những đổi mới liên tục trong môi trường giảng dạy tiếng Anh.

Mục tiêu

1. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và kiến thức hệ thống về ngành Sư phạm Anh văn Kỹ thuật.
2. Có khả năng hình thành và vận dụng tri thức mới dựa trên kỹ năng phân tích và tư duy phê phán.
3. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả trong và ngoài môi trường nghề nghiệp.
4. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế triển khai và vận dụng kiến thức, công nghệ mới trong giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật.