- Đối tượng đăng ký: Sinh viên Ngành Sư phạm Anh chưa tham gia thực tập sư phạm

- Điều kiện tham gia: sinh viên đã hoàn thành các học phần Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh 1, 2, 3.

- Thời gian đăng ký: từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

 Link đăng ký: https://forms.gle/yfMda1XujwyaokbY6