Sinh viên tốt nghiệp chương trình Biên - Phiên dịch Tiếng Anh Kỹ thuật có khả năng đảm nhiệm những công việc liên quan đến biên phiên dịch tại các cơ quan, công ty, doanh nghiệp, báo đài và các tổ chức xã hội trong và ngoài nước. Họ cũng có thể làm các công việc liên quan khác như thư ký, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, tiếp viên hàng không hoặc giảng dạy tiếng Anh. Đặc biệt, họ được phát huy các năng lực cá nhân để có thể tự học hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

27 views