Tên Môn học

BIÊN DỊCH 1

Mã Môn học

TRAN220136

Số tín chỉ

2

Trình độ

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

6

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

4

Giới thiệu

Học phần được thiết kế cho sinh viên năm hai chuyên ngành biên phiên dịch giúp cho người học nắm được các kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch, kỹ thuật biên dịch và những sai lầm cần tránh khi dịch. Sinh viên được áp dụng lý thuyết biên dịch vào các bài tập thực hành theo mức độ nâng cao dần: luyện tập dịch các mẫu câu cơ bản, dịch các loại mệnh đề và dịch các đoạn ngắn chủ yếu thuộc loại cung cố thông tin  informative  như bản tin, bài báo, thuộc nhiều chủ  đề xã hội khác nhau như: văn hoá, giải trí, khoa học thường thức, du lịch. Sau khi kết thúc học phần sinh viên có khả năng biên dịch các văn bản thông thường. 
Bên cạnh đó, học phần giúp sinh viên tiếp tục nâng cao năng lực đọc hiểu tiếng Anh, củng cố và phát triển kiến thức ngữ pháp, tiếp tục phát triển các kỹ năng từ vựng, sử dụng các biện pháp tu từ, ..

Mục tiêu

Mục tiêu

Mô tả

G1

Kiến thức cơ bản về các loại hình biên dịch

G2

Kỹ năng dịch văn bản Anh-Việt, Việt-Anh

G3

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong dịch thuật

Chuẩn Đầu ra

 

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1


Mô tả vị trí môn học trong tổng thể chương trình đào tạo chuyên ngành Biên phiên dịch tiếng Anh kỹ thuật

Trình bày những khái niệm cơ bản về hai loại hình ch  yếu trong biên dịch: Dịch dựa vào hình thức, dịch dựa vào ngữ nghĩa

Liệt kê, mô tả, và so sánh-tương phản các phương pháp dịch, các kỹ thuật dịch  

Trình bày các bước dịch một văn bản

Mô  tả các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến từ vựng, cấu trúc, ngữ dụng và văn hóa

G2

Xác định phương pháp tiếp cận, các kỹ thuật dịch phù hợp nhất đối với văn bản cần dịch

Chọn được giải pháp hợp lý nhất cho các vấn đề gặp phải trong dịch thuật liên quan đến từ vựng, cấu trúc, ngữ dụng, văn hóa, và văn phong

So sánh - tương phản các bản dịch    

Thể hiện tính sáng tạo, suy xét, luôn học hỏi tìm tòi cái mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong công tác dịch thuật

Thể hiện kỹ năng hành xử chuyên nghiệp và đạo đức của người biên dịch

G3

Làm việc nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch thuật  

Thuyết trình lưu loát, thuyết phục về các vấn đề liên quan đến dịch thuật  

Tài liệu

-Sách, giáo trình chính:  
Newmark, P. (1988). A textbook of translation. Prentice Hall International (UK) Ltd. 
Chamberlin, D. & White, G. (1987).Advanced English for translation. Cambridge University Press
  
-Sách  tài liệu  tham khảo: 
Quirk, R. & Greenbaum, S. (1973). A university grammar of English. Harlow: Longman.   
    Nguyễn Quốc Hùng  2007 . Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh-Việt – Việt-Anh.NXB Văn hóa Sài Gòn. 
Nguyễn Thanh Chương & Trương Trắc Bạt  2002 .Phương pháp dịch Anh-Việt.NXB Thời đại. 
Trương Quang Phú (2001). Giáo khoa căn bản môn dịch Anh-Việt – Việt-Anh. NXB ĐHQG TP HCM. 

Kiểm tra & Đánh giá

Bài tập

Tỉ trọng

 Chuyên cần

10%

 Thực hiện Project

10%

 2 Bài kiểm tra giữa kỳ

30%

Thi cuối học kỳ  

50%