Tên Môn học

CÚ PHÁP HỌC TIẾNG ANH

Mã Môn học

SYNT220136

Số tín chỉ

2

Trình độ

Chương trình

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

4

Giới thiệu

Học phần Cú pháp học trước hết trang bị cho người học kiến thức nền tảng về cú pháp học của ngôn ngữ Anh. Các kiến thức nền tảng bao gồm: cấu trúc và thành phần cụm danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ - các loại cụm từ thường gặp trong tiếng Anh - từ cấp độ đơn giản đến phức tạp và vẽ sơ đồ cây biểu diễn thành phần và cấu trúc cụm từ và câu hai bộ phận chủ vị.
Học phần Cú pháp học cũng cung cấp những tri thức căn bản về cú pháp học tiếng Anh như: câu của tiếng Anh, các kiểu loại câu được phân loại, miêu tả theo những tiêu chí khác nhau và theo những hệ thống ngữ pháp khác nhau, những lý luận và phương pháp phân tích, miêu tả câu. Bên cạnh đó, học phần cũng huấn luyện cho sinh viên những phương pháp và thao tác phân tích câu và miêu tả hệ thống cú pháp học tiếng Anh.
Từ những kiến thức nền tảng này, người học tự phát triển cho mình khả năng nhận dạng, so sánh, và diễn dịch cấu trúc ngôn ngữ Anh sang Việt ở khía cạnh mơ hồ của ngôn ngữ; từ đó, phát triển cho người học kỹ năng biên dịch Anh Việt một cách hiệu quả và phù hợp với ngữ nghĩa từ và câu.

Mục tiêu

  Mô tả
G1 Kiến thức nền tảng về cú pháp học ngôn ngữ Anh
G2 Kỹ năng diễn dịch cấu trúc mơ hồ của ngôn ngữ từ Anh sang Việt
G3 Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trong quá trình học tập

Chuẩn Đầu ra

  Mô tả
G1
  • Nhận diện cấu trúc các loại cụm từ thường gặp trong ngôn ngữ Anh
  • Biểu diễn bằng sơ đồ cây các thành phần của các loại cụm từ thường gặp trong ngôn ngữ Anh
G2
  • Biểu diễn dựa trên sự diễn dịch mang tính mơ hồ của cụm từ trong ngôn ngữ Anh bằng sơ đồ cây tương ứng
  • Đối chiếu sự diễn dịch mang tính mơ hồ của cụm từ trong ngôn ngữ Anh với ngôn ngữ Việt
G3
  • Phát triển khả năng sáng tạo và yêu thích ngôn ngữ thông qua hoạt động nhóm

Tài liệu

- Sách, giáo trình chính:
Fromkin,V., Rodman, R., & Hyams, N. (2013). An Introduction to Language (10th ed.). New York: Cengage Learning

- Sách tài liệu tham khảo:
Aarts, B. (2001). English Syntax and Argumentation (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.
Cao, X. H. (2004). Tieng Viet: So thao ngu phap chuc nang. Hanoi: Social Sciences Publishing House.
Nguyen, V. H. (2012). Co so ngu nghia phan tich cu phap. Hanoi: Vietnam Education Publishing House.
Kroeger, P. (2005). Analyzing grammar: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Kiểm tra & Đánh giá

Môn học sử dụng phương thức đánh giá liên tục trong quá trình học. Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các bài tập như sau:

Bài tập Tỉ trọng
Tham dự lớp 10%
Dự án 25%
Các bài kiểm tra nhỏ 15%
Thi cuối kì 50%