Tên Môn học

NGỮ PHÁP 2

Mã Môn học

GRAM130235

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

2

Giới thiệu

Học phần này nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ Anh năm thứ nhất trường ĐHSPKT đạt trình độ ngữ pháp trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên không chỉ hiểu được cấu trúc và ý nghĩa trong ngữ cảnh của các các mệnh đề và liên từ trong tiếng Anh mà còn biết vận dụng chúng để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ của mình. Bên cạnh đó, sinh viên còn hình thành nhận thức về những khó khăn của người học Việt Nam khi học những điểm ngữ pháp này để có biện pháp khắc phục khi giảng dạy sau này. Thêm vào đó, học phần còn giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Mục tiêu

Mục tiêu Miêu tả
G1 Kiến thức về các loại mệnh đề phụ  và các loại liên từ trong tiếng Anh. 
G2 Khả năng sử dụng đúng các mệnh đề phụ và các liên từ trong tiếng Anh, đặc biệt các liên từ phụ thuộc.
G3 Có kỹ năng giao tiếp và trình bày thông qua hoạt động dạy bạn học; có kỹ năng làm việc nhóm thông qua các hoạt động trên lớp

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra Miêu tả
G1
 • Phân biệt các loại câu và mệnh đề trong tiếng Anh, đặc biệt 3 loại mệnh đề phụ: mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, và mệnh đề trạng từ.
 • Nhận dạng 8 chức năng của mệnh đề danh từ (chủ ngữ, tân ngữ trực tiếp, tân ngữ gián tiếp, bổ ngữ cho chủ từ, bổ ngữ cho tân ngữ, bổ ngữ cho danh từ, bổ ngữ cho tính từ, tân ngữ của giới từ) và hình thức rút gọn của nó.
 • Xác định được mệnh đề danh từ trong câu tường thuật và nắm rõ các quy tắc tường thuật.
 • Phân biệt được các loại mệnh đề tính từ, các hình thức rút gọn và nhấn mạnh của nó.
 • Nhận dạng 9 loại mệnh đề trạng từ (cách thức, thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, kết quả, nhượng bộ, điều kiện, và so sánh) và các hình thức rút gọn của nó.
 • Phân loại các từ nối trong tiếng Anh, đặc biệt phân loại các liên từ phụ thuộc.
G2
 • Sử dụng đúng 8 chức năng của mệnh đề danh từ và hình thức rút gọn của nó.
 • Tường thuật theo đúng ngữ cảnh; tường thuật được các loại câu và cả đoạn hội thoại; chọn và sử dụng đúng các động từ tường thuật.
 • Có khả năng danh hoá các mệnh đề.
 • Sử dụng đúng các loại mệnh đề tính từ, các hình thức rút gọn và nhấn mạnh của nó.
 • Sử dụng đúng 9 loại mệnh đề trạng từ và các hình thức rút gọn của nó.
 • Sử dụng đúng các liên từ phụ thuộc trong tiếng Anh.
G3
 • Phát triển khả năng giao tiếp và trình bày thông qua hoạt động dạy học cho bạn.
 • Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, sử dụng hiệu quả công nghệ và mạng xã hội vào các hoạt động học tập nhóm trong và ngoài lớp học.

Tài liệu

Giáo trình chính:

Eastwood, J. (2005). Oxford Learner’s Grammar - Builder. UK: Oxford University Press.

Eastwood, J. (2005). Oxford Learner’s Grammar - Finder. UK: Oxford University Press.

Virgini, E. (2000). FCE Use of English 2 (Intermediate). London: Expressing Publishing.

Tài liệu tham khảo:

Betty, S.A. (2002). Understanding and Using English Grammar (3rd ed.). New York: Pearson Education.

Betty, S.A. (2002). Understanding and Using English Grammar (3rd ed.). Workbook. New York: Pearson Education.

John, E. (2003). Oxford Practice Grammar– Intermediate. Oxford: OUP.

Kathryn, A. (2008). Activate:B1 Grammar and Vocabulary. London: Pearson Longman.

Kathryn, A. (2008). Activate:B2 Grammar and Vocabulary. London: Pearson Longman. 

Nettle, M. & Hopkins, D. (2003). Developing Grammar in Context. Grammar Reference and PracticeIntermediate. Cambridge: Cambridge University Press.

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Tỉ trọng
Giữa kì Bài kiểm tra
Tham dự lớp và bài tập
Thuyết trình nhóm
30%
10%
10%
Cuối kì Bài thi  50%