Tên Môn học

NGỮ PHÁP 1

Mã Môn học

GRAM130135

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

1

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ Anh năm thứ nhất trường ĐHSPKT đạt trình độ ngữ pháp sơ trung cấp (B1). Cụ thể, thông qua các hoạt động nghe, đọc, nói, và viết về các chủ đề thú vị và cập nhật, sinh viên không chỉ hiểu được cấu trúc và ý nghĩa trong ngữ cảnh của các điểm ngữ pháp về từ, ngữ, thì, động từ khiếm khuyết, và các hình thức của động từ  mà còn biết vận dụng chúng để hoàn thiện năng lực ngôn ngữ của mình. Học phần đồng thời giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1 Kiến thức về các từ loại, các thì, động từ khiếm khuyết và các hình thức của động từ trong tiếng Anh.
G2 Khả năng sử dụng thành thạo các từ loại, các thì, động từ khiếm khuyết và các hình thức của động từ trong tiếng Anh.
G3 Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra Mô tả
G1
  • Phân biệt được chức năng của các từ loại trong tiếng Anh gồm danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, định từ và đại từ.
  • Phân biệt được chức năng của các thì trong tiếng Anh gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai.
  • Phân biệt được chức năng của các động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh.
  • Phân biệt được chức năng của các hình thức của động từ trong tiếng Anh.
G2
  • Sử dụng thành thạo các từ loại trong tiếng Anh gồm danh từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, định từ và đại từ, đặc biệt là trong nói và viết.
  • Sử dụng thành thạo các thì trong tiếng Anh gồm thì hiện tại, quá khứ và tương lai, đặc biệt là trong nói và viết.
  • Sử dụng thành thạo động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh, đặc biệt là trong nói và viết.
  • Sử dụng thành thạo các hình thức của động từ trong tiếng Anh, đặc biệt là trong nói và viết.
  • Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và tự học.
G3
  • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

Tài liệu

John, E. (2003). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: OUP. 

Virgini, E. (2000). FCE Use of English 2 – Intermediate. London: Expressing Publishing.

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Tỉ trọng
Giữa kì Tham dự lớp
Bài tập
Thuyết trình
Bài kiểm tra
5%
15%
10%
20%
Cuối kì Bài thi 50%