Tên Môn học

NGHE-NÓI 5

Mã Môn học

LISP330535

Số tín chỉ

3

Trình độ

Chương trình

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

5

Giới thiệu

Đây là khóa học dành cho sinh viên chuyên ngành tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Tp.HCM để đạt trình độ nâng cao (B2+). Cụ thể là, sinh viên sẽ áp dụng những chiến lược nghe-nói trình độ B2+ để hiểu, ghi chú và hoàn thành bài tập nghe khi nghe bài giảng kéo dài 8-10 phút về chủ đề không quen thuộc mang tính học thuật, khoa học và xã hội. Ngoài ra, sinh viên thực hành thuyết trình, thảo luận, tranh luận thông qua các hoạt động nói về những chủ để liên quan. Với phương pháp lấy người học làm trọng tâm, sinh viên tham gia vào các hoạt động dựa trên nhiệm vụ, phát triển các kĩ năng học thuật như suy đoán, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề, làm bài thi, làm việc nhóm, và tư duy phản biện.

Mục tiêu

Mục tiêu Mô tả
G1

Kiến thức nền và từ vựng về chủ đề khoa học-tự nhiên-xã hội ít quen thuộc ở trình độ B2+; chiến lược nghe và thủ thuật ghi chú bài giảng trình độ B2+; chiến lược nghe và ngôn ngữ chức năng để trình bày, thảo luận và tranh luận trình độ B2+.

G2 Kĩ năng nghe và ghi chú trình độ B2+ ; kĩ năng nói trình độ B2+.
G3 Làm việc nhóm và kĩ năng thuyết trình.

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn Đầu 
Ra
Mô tả
G1
 • Dùng kiến thức nền về xã hội và tự nhiên để trình bày, thảo luận và tranh luận trình độ B2+.
 • Áp dụng chiến lược nghe để hiểu ý chính và chi tiết khi nghe bài giảng trình độ B2+.
 • Áp dụng thủ thuật ghi chú để thực hành ghi chép khi nghe bài giảng trỉnh độ B2+.
 • Áp dụng chiến lược nói và ngôn ngữ chức năng để trình bày, thảo luận, và tranh luận trình độ B2+.
 • Dùng chính xác và phù hợp từ vựng trình độ B2+ về các chủ đề khoa học tự nhiên - xã hội trong các tình huống học thuật.
G2
 • Hoàn thành bài tập nghe, tổ chức và tổng hợp ý tưởng từ bài giảng với từ ngữ riêng ở trình độ B2+ sau khi nghe.
 • Trình bày, thảo luận và tranh luận về những chủ để học thuật khoa học tự nhiên - xã hội trình độ B2+.
 • Phát âm chính xác với ngữ điệu-thanh điệu phù hợp khi trình bày, thảo luận và tranh luận trình độ B2+.
 • Nâng cao năng lực tự học thông qua bài tập về nhà .
G3
 • Làm việc nhóm hiệu quả thông qua thuyết trình, thảo luận và tranh luận.
 • Tự tin và thuyết trình hiệu quả.

Tài liệu

Giáo trình chính

Frazier, L. & Leeming, S. (2007). Lecture ready 3. Strategies for Academic Listening, Note-taking and Discussion. New York: Oxford University Press.

Tài liệu tham khảo

Aish, F., & Tomlinson, J. (2013). Lectures – Learning listening and Note-taking skills. London: HarperCollins Publishers.

Alexander, L. G. (1968). For and Against: An oral practice book for advanced students of English. Essex: Longman Group.

Beglar, D., & Murray, N. (2002). Contemporary topics 3: Advanced listening and note- taking skills (4th ed.). New York: Pearson Education.

Dunkel, P., & Pialorsi, F. (2005). Advanced Listening Comprehension (3rd ed.). New York: Thomson Heinle.

Lim, P. L., & Smalzer, W. (2005). Noteworthy (3rd ed.). New York: Thomson Heinle.

Kiểm tra & Đánh giá

  Bài tập Tỉ trọng
Giữa kì

Bài tập về nhà
Thuyết trình nhóm
Tham dự lớp
Bài kiểm tra

15%
10%
5%
20%

Cuối kì Bài thi nghe và nói 50%