1.    Mục đích
-    Nhằm điều chỉnh các hoạt động, cải tiến chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy và học.
-    Công bố với xã hội, báo cáo cơ quan chức năng về một số lĩnh vực hoạt động của cơ sở giáo dục. 
-    Kết quả khảo sát được công bố rộng rãi trên các kênh thông tin của Nhà trường.
2.    Yêu cầu
-    Việc tổ chức khảo sát, thu thập thông tin của cựu sinh viên về tình hình việc làm, chất lượng chương trình đào tạo được tiến hành một cách khoa học, khách quan; tuân thủ nguyên tắc quy trình chọn mẫu, ẩn danh đối tượng khảo sát; xử lý, phân tích dữ liệu, lập báo kết quả khảo sát và công bố theo quy định.
3.    Đối tượng
      Đối tượng khảo sát là cựu sinh viên thuộc tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy của các Khoa trong toàn trường.
4.    Phạm vi
       Khảo sát cựu sinh viên đã tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ đại học, hệ chính quy, thời gian tốt nghiệp sau 1 năm (thuộc các đợt tốt nghiệp tháng 1/2020, tháng 3/2020, tháng 6/2020 và tháng 9/2020)
5.    Phương thức khảo sát
       Khảo sát online, địa chỉ website khảo sát: http://khaosat.hcmute.edu.vn/khao-sat/cuu-sinh-vien/61110cade734a846579c3a70/5f7bea6867191419f58155c3, (cựu sinh viên không bắt buộc sử dụng user name và password khi đăng nhập).
Nội dung khảo sát theo mẫu Phiếu khảo sát do Phòng Đảm bảo Chất lượng cung cấp.