Sử Thị Ái
Mỹ

THÀNH PHỐ

Ho Chi Minh

VAI TRÒ

NGÀY BẮT ĐẦU

07-12-1918

NGÀY KẾT THÚC

08-12-1918