Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang online. Thời gian rút môn học bắt đầu từ 09g00 ngày 18/5/2020 đến hết 07g30 ngày 25/5/2020. Những học phần rút trong thời gian trên vẫn phải đóng học phí.