1. Tên học bổng: Acecook 2022

2. Đối tượng tham dự: Tất cả sinh viên trong trường

3. Điều kiện:

  •  Điểm trung bình tích lũy 7.5 (theo thang điểm 10) hoặc 3.33 (theo thang điểm 4) trở lên; Điểm rèn luyện từ 70 trở lên (theo thang điểm 100).
  • Ưu tiên sinh viên thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi...
  • Ưu tiên sinh viên có thành tích/ giải thưởng đặc biệt trong 2 năm gần đây trong lĩnh vực thể dục thể thao, học thuật, văn hóa - văn nghệ...
  • Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật, IELTS...

4. Nộp hồ sơ: Nộp trực tuyến tại https://scholarship.acecookcareer.com

Chi tiết cụ thể xem thông báo đính kèm.