Phòng Đào tạo sẽ tổ chức cho sinh viên rút môn học trực tiếp qua mạng trên trang https://online.hcmute.edu.vn/.

Thời gian rút môn học bắt đầu từ 09g00 ngày 12/4/2021 đến 07g30 ngày 19/4/2021 (những học phần rút bớt trong thời gian này phải đóng học phí)