Sinh viên chuyên ngành Biên phiên dịch K17 đăng kí đi thực tập trong học kỳ 2 (2020-2021) theo một trong hai hình thức sau trước ngày 10/01/2020:
     Hình thức 1: Tự liên hệ công ty thực tập  
     Hình thức 2: Theo sắp xếp của Bộ Môn Biên Phiên Dịch

Đối với hình thức 1: Sinh viên gửi thông tin cụ thể về tên công ty thực tập, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ, website và minh chứng doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận thực tập để Bộ môn Biên Phiên Dịch xem xét cho cô Lê Phương Anh qua email anhlp@hcmute.edu.vn trước ngày 17/01/2020
Đối với hình thức 2: Bộ Môn sẽ thông báo đến sinh viên sau ngày 17/01/2020

Link đăng kí tại đây.