Tên Môn học

VIẾT 3

Mã Môn học

WRIT220335

Số tín chỉ

2

Trình độ

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

3

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

3

Giới thiệu

Học phần Viết 3 được thiết kế nhằm giúp sinh viên chuyên ngữ Tiếng Anh năm thứ hai trường ĐHSPKT có thể viết được các bài luận một cách hiệu quả ở trình độ trung cấp (B1+). Cụ thể, sinh viên sẽ học cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài. Sau đó, sinh viên thực hành viết năm loại bài văn bao gồm: miêu tả, so sánh và tương phản, đưa ra nguyên nhân và kết quả, giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết, cho ý kiến về các chủ đề cập nhật. Thông qua các hoạt động viết, sinh viên đồng thời phát triển kỹ năng tự học, giao tiếp và làm việc nhóm.

Mục tiêu

Mục tiêu

Mô tả

G1

Biết cách phát triển ý tưởng cho bài viết và phát triển một đoạn văn thành một bài luận chặt chẽ và mạch lạc gồm ba phần: mở bài, thân bài và kết luận

G2

Có khả năng viết thành thạo những bài luận chặt chẽ và mạch lạc về năm loại văn bằng tiếng Anh

G3

Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn

đầu ra

Mô tả

G1

Biết cách phát triển một đoạn văn thành một bài luận đủ ba phần: mở bài, thân bài, và kết bài.

Biết cách phát triển và sắp xếp ý tưởng cho bài luận theo từng loại văn bao gồm miêu tả, giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết, so sánh và tương phản, đưa ra nguyên nhân và kết quả, cho ý kiến về các chủ đề cập nhật.

G2

Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại miêu tả

Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại giải thích vấn đề và đưa ra cách giải quyết

Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại đưa ra nguyên nhân và kết quả

Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại so sánh và tương phản

Có khả năng viết được một cách chặt chẽ và mạch lạc bài văn mang tính học thuật gồm ba phần về thể loại cho ý kiến về các chủ đề cập nhật

Phát triển kỹ năng tự học và làm việc độc lập

G3

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm

Phát triển kỹ năng giao tiếp

Tài liệu

1. Alice Savage & Patricia Mayer. Effective Academic Writing 2: The Short Essay. OUP 2006

2. Debra Daise, Charl Norloff & Paul Carne. Skills for Success: Reading and Writing 4. OUP 2011

3. Alice Oshima & Ann Hogue. Writing Academic English. Longman 1998

4. Regina L.Smalley & Mary K.Ruetten. Refining Composition Skills. Heinle & Heinle. 1995

5. Dorothy E Zmach & Lisa A Rumisek. Academic Writing from Paragraph to Essay. MacMillan 2006

6. Virginia Evans. Successful Writing Intermediate. Express Publishing. 2002

Kiểm tra & Đánh giá

Sinh viên được đánh giá cụ thể qua các nội dung sau: 

Hình thức đánh giá

Tỉ trọng

Đánh giá quá trình

50%

Thảo luận trên lớp

10%

Bài tập về nhà

10%

Bài kiểm tra

30%

Bài thi cuối kỳ

50%