Tên Môn học

NHẬT NGỮ 3

Mã Môn học

JAPA330338

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

4

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

3

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

3

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngữ Anh ĐHSPKT ở học kỳ 4 nhằm nâng cao năng lực ngôn ngữ của sinh viên đã hoàn thành học phần Nhật ngữ 2. Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên có khả năng giao tiếp hầu hết các tình huống sinh hoạt hằng ngày như đi lại bằng cách nào, nói về nơi nổi tiếng, nói về đồ yêu thích, cách nói khi mua đồ, nói về du lịch…

Mục tiêu

  Mô tả
G1 Kiến thức cơ bản về chủ đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày
G2 Vận dụng ngữ pháp, các loại từ và Hán tự vào kỹ năng nói, đọc, viết
G3 Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp.

Chuẩn Đầu ra

  Mô tả
G1
  • Nói được cách đi lại, nơi nổi tiếng, đồ yêu thích, cách nói khi mua đồ, nói về du lịch…
  • Có kiến thức về Hán tự
G2
  • Có thể giao tiếp nhữn tình huống đơn giản
  • Viết được đoạn, câu, Kanji 
G3
  • Có kỹ năng làm việc nhóm
  • Có kỹ năng giao tiếp cơ bản

Tài liệu

Marugoto: Japanese Language and Culture Starter A1 (Katsudou)
Marugoto: Japanese Language and Culture Starter A1 (Rikai)

Kiểm tra & Đánh giá

Bài tập

Tỷ trọng

Bài tập online

15%

Chuyên cần

10%

Kiểm tra nhỏ

10%

Kiểm tra giữa kì

15%

Thi cuối kì

50%