Tên Môn học

NHẬT NGỮ 1

Mã Môn học

JAPA130138

Số tín chỉ

3

Trình độ

Ngôn ngữ Giảng dạy

Áp dụng cho Ngành Sư Phạm Anh

Đối với Ngành Sư Phạm Anh

Học kỳ Thực hiện (Ngành Sư Phạm Anh)

2

Áp dụng Ngành Biên Phiên Dịch

Đối với Ngành Biên Phiên Dịch

Học kỳ Thực hiện (Ngành Biên Phiên Dịch)

1

Đối với Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Áp dụng cho Ngành Tiếng Anh Thương Mại

Học kỳ Thực hiện (Ngành Tiếng Anh Thương Mại)

1

Giới thiệu

Học phần này được thiết kế cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngữ Anh ĐHSPKT ở học kỳ 2  nhằm giới thiệu một ngoại ngữ mới với tư cách là ngoại ngữ 2. Bên cạnh đó, học phần này còn hướng đến việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Nhật sơ cấp trong giao tiếp của sinh viên giúp các em trang bị thêm kỹ năng tiếp cận với một ngoại ngữ mới. Sau khi học xong học phần này sinh viên có thể sử dụng được tiếng Nhật sơ cấp trong các tình huống giao tiếp đơn giản như: giới thiệu về bản thân, chào hỏi, giới thiệu về gia đình, nói về món ăn yêu thích; đọc được thực đơn và gọi món.

Mục tiêu

Mục tiêu

Mô tả

G1

Kiến thức cơ bản về tiếng Nhật (chữ viết, văn hóa...)

G2

Khả năng giao tiếp đơn giản

G3

Kỹ năng làm việc nhóm,

Chuẩn Đầu ra

Chuẩn đầu ra

Mô tả

G1

Xác định được 4 loại chữ trong tiếng Nhật

Xác định được mối iên hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ tiếng Nhật

G2

Giao tiếp trong những tình huống đơn giản như giới thiệu về bản than, gia đình

Đọc những đoạn ngắn

Viết câu và đoạn ngắn

G3

Kỹ năng giao tiếp, tự học, làm việc nhóm

Tài liệu

1. Marugoto : Japanese Language and Culture Starter A1 (Katsudou)

2. Marugoto : Japanese Language and Culture Starter A1 (Rikai)

Kiểm tra & Đánh giá

Bài tập

Tỷ trọng

Bài tập Online

15%

Chuyên cần

10%

Kiểm tra nhỏ

10%

Kiểm tra giữa kì

15%

Kiểm tra cuối kì

50%