Để sinh viên thuận lợi trong việc đăng ký môn học online phòng Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn cho sinh viên năm nhất khóa 2020 học theo tín chỉ cho những học kỳ sau cụ thể như sau:

Thởi gian: Thứ 3 ngày 27/10/2020

- Đợt 1: 8g đến 9g30

- Đợt 2: 9h45 đến 11g15

- Đợt 3: 14g đến 15g30

Địa Điểm: Hội trường lớn

Sinh viên khóa 2020 chú ý tham dự