Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về việc xét tốt nghiệp đợt 3 năm học 2020-2021

Đối tượng: Sinh viên khóa 2016 và các sinh viên kéo dài đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Hình thức đăng ký xét tốt nghiệp: đăng ký online 

Thời gian đăng ký: 24/02/2021 đến 11/3/2021

Lưu ý: Không xét tốt nghiệp cho những sinh viên không đăng ký xét tốt nghiệp.