Lưu ý: Tất cả nội dung các câu hỏi ở Phần 3 và 4 đều là về vấn đề học tiếng Anh. Tất cả chỉ là hỏi về ý kiến, không có câu trả lời đúng hay sai.

  • 1 Hiện thời: Consent
  • 2 Info
  • 3 Forum
  • 4 Class
  • 5 Hoàn thành