Trần Nguyễn Diễm Phước

Nhân viên
Công ty TNHH SMC MANUFACTURING Việt Nam